P R I V A C Y   V E R K L A R I N G   /   V E R W E R K I N G S R E G I S T E R


Dit is het Privacy Policy van John van Neer Interieur-Maatwerk (ook te noemen John van Neer kinderdagverblijf inrichting of Mooi! van John van Neer BV), gevestigd te 6101 WT Echt, Kelvinweg 16.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of op een andere wijze vrijwillig, aan ons bekend te geven, gaat u ermee akkoord dat John van Neer Interieur-Maatwerk uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  John van Neer interieur-Maatwerk, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Het bedrijf John van Neer Interieur-Maatwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers met als doel: gebruik voor de overeengekomen opdracht:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door John van Neer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het accorderen van de leverbon
 • Garantie doeleinden

Voor de bovenstaande doel  kan John van Neer Interieur-Maatwerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef /geslacht
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • handtekening
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk emailadres
 • Functie

Uw persoonsgegevens worden door John van Neer Interieur-maatwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Gedurende de looptijd van de garantie termijn.
 • Na deze periode worden de contact gegevens van locatie of bedrijf in combinatie met de opdracht bewaard voor het terug zoeken van gebruikte materialen en kleuren. De persoonsgegevens worden na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd.
 • In de financiële administratie worden persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees met als doel:  gebruik voor het informeren van personen voor nieuwsuitingen en uitnodigingen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt als de persoon zich vrijwillig inschrijft via het formulier inschrijving nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en)  kan John van Neer interieur-Maatwerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door John van Neer Interieur-Maatwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, directe en indirecte belanghebbenden en/of geïnteresseerden met als doel: informatie verstrekking in de vorm van direct gericht contact of nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt bij mondelinge toestemming , afgifte visite kaartje of koppeling op LinkedIn:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan John van Neer Interieur-Maatwerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • functie
 • (zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mail adres

Uw persoonsgegevens worden door John van neer Interieur-Maatwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, directe of indirecte belanghebbende en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het beheer van de webshop.
 • Het beheren van google analytics
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van direct mailingen / post.
 • Het verzorgen van verzendingen  met pakketservice en meubeltransporteurs.
 • Beheer van de webshop:
 • Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding -
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Website en cookies

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag op onze website, vallen mede onder het privacy beleid van mijn webwinkel en  worden gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan de website van John van Neer interieur-maatwerk te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt John van Neer geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy policy  van de website die u bezoekt.

 

Verwerking persoonsgegevens buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

John van Neer Interieur-Maatwerk, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens John van Neer Interieur-maatwerk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hanteren - Clean desk policy - Laptop niet onbemand achterlaten - Laptop nooit achterlaten in de auto - Oude documenten op juiste manier vernietigen - Zorgvuldig gebruikt van USB-sticks

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

MOOi! van John van Neer BV
Kelvinweg 16
6101 WT Echt
0475 483331
KVK 78458218
info@mooi-inrichting.nl

© 2015 - 2024 kinderdagverblijfinrichting | sitemap | rss