Algemene voorwaarden MOOi! van John van Neer B.V.

KVK 78458218, Kelvinweg 16, 6101 WT Echt

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of opdracht die door MOOi! John van Neer B.V. (hierna te noemen MOOi!) wordt verstrekt dan wel aan MOOi! wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan- of in verband daarmee ontstaan, alsmede op alle door MOOi! ten behoeve van een opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, ook al ligt daar eventueel geen door partijen ondertekende overeenkomst aan ten grondslag. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere opdracht die MOOi! aan derden geeft en gelden onverminderd ten behoeve van alle aan MOOi! verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door MOOi! worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.

Indien enige of meerdere bepaling(-en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MOOi! en opdrachtgever gezamenlijk in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige- c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij deze nieuwe bepalingen zoveel mogelijk in de geest van de te vervangen bepalingen zullen dienen te zijn.

De toepasselijkheid van enige algemene- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Aanbieding / Offerte

 

Alle offertes van MOOi! zijn uiterlijk 30 dagen na datum van verzending aan opdrachtgever geldig, zijn immer -ook qua inhoud- vrijblijvend en verbinden MOOi! slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan, door de opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard en vervolgens tevens door MOOi! zijn aanvaard middels ondertekening daarvan. Verzoeken tot het verrichten van (eventueel additionele) diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtgever jegens MOOi! gedaan, doen pas een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door MOOi! schriftelijk zijn aanvaard middels het daartoe aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever.

 

De levertijden bedragen normaliter 8 tot 20 weken, afhankelijk van de producten, tenzij anders overeengekomen waarbij overeengekomen levertermijnen nooit fataal zullen zijn, tenzij deze uitdrukkelijk als dusdanig zijn vermeld.

 

Artikel 3 Duur en beëindiging

 

3.1 Elke overeenkomst met MOOi! wordt aangegaan tot complete afronding van de daarin gegeven opdracht dan wel voor de daarin overeengekomen duur.

3.2 MOOi! kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving (via E-mail dan wel per post dan wel per aangetekende post) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever:

a) in de situatie verkeert dat faillissement wordt aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel zich geconfronteerd ziet met executoriale beslaglegging;

b) zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

c) (haar directielid- dan wel –leden) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d) enige uit kracht der wet, de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt;

e) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

f) overgaat tot staking, fusie of overdracht van zijn/haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn/haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn/haar bedrijf;

g) ernstig verwijtbaar in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst te voldoen;

h) een ontbinding op basis van bedrijfs- en/of economisch belang rechtvaardigt (een en ander ter uitsluitende beoordeling van MOOi!).

3.3 Wanneer één van bovenstaande situaties zich bij de opdrachtgever dreigt voor te doen, is MOOi! ook bevoegd om naar eigen keuze (een deel van-) haar prestaties op te schorten.

3.4 Elke overeenkomst wordt zijdens MOOi! aangegaan onder de blijvend (derhalve tevens ook gedurende de overeenkomst) geldende opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de nakoming van diens verplichtingen jegens MOOi! Zulks uitsluitend ter beoordeling van MOOi! In zulks geval  is MOOi! eveneens gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct middels schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder daarbij op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever dan wel derden.

3.5 MOOi! is te allen tijde en zonder opgaaf van reden gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden en wel op de in dit artikel aangegeven schriftelijke wijze en met in acht name van een opzegtermijn van minimaal een maand.

3.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen dan wel in geval MOOi! ten behoeve van de uitvoering van de opdracht reeds prestaties heeft verricht c.q. kosten heeft gemaakt, zullen deze prestaties, kosten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die MOOi! vóór of na de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij/zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 4 Tarieven / Facturering / Betaling

 

4.1 De tarieven als opgenomen in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn -tenzij anders vermeldt- altijd exclusief BTW en in principe geldend gedurende betreffende opdracht behoudens in geval er tijdens de duur van de door MOOi! met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden ten gevolge van onder meer maar niet beperkt tot wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden toeslagen op de lonen (ingegeven vanuit wetgeving dan wel CAO), premies voor sociale wetten, fiscale wetgeving, verhoging van onkostenvergoedingen alsmede kostprijsverhogingen van externe kosten. Alsdan is MOOi! gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen tarieven tussentijds overeenkomstig te verhogen waarbij opdrachtgever gehouden is deze aan MOOi! te betalen.

4.2 Alle declaraties van MOOi! worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte verhogingen. De betalingstermijn van de facturen van MOOi! is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum te geschieden door storting of overschrijving op onze bankrekening NL86ABNA0549630597 t.n.v. MOOi! van John van Neer B.V. te Echt. Bij gebreke van tijdige betaling vervallen alle eventueel toegezegde dan wel toegekende kortingen per direct en is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zonder nadere ingebrekestelling over het verschuldigde een de wettelijke rente aan MOOi! verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden. Daarnaast maakt MOOi! alsdan aanspraak op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke incassokosten conform de vigerende wetgeving welke laatste kosten worden geacht tenminste 15 % van de te vorderen som te bedragen met een minimum van € 250,- ( tweehonderdvijftig euro). MOOi! mag te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en de dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of (tussentijdse-)declaratie niet- dan wel niet tijdig of geheel voldoet.

4.3 Bij orders boven € 2000,- excl. BTW dient 50% van de totaalsom bij opdracht te worden voldaan. Nieuwe klanten dienen ongeacht het totaalbedrag 50% bij opdracht te voldoen. Bij achterwege blijven van betaling van een voorschotfactuur, wordt de opdracht niet als order opgenomen en ook niet (verder) uitgevoerd, een en ander laat de betaalverplichting voor opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst onverlet.

4.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting, verrekening of compensatie toe te passen op de door hem/haar aan MOOi! verschuldigde betaling of deze betaling om welke reden dan ook op te schorten of te blokkeren door beslaglegging onder zichzelf of anderszins.

4.5 In geval van niet-betaling door opdrachtgever van het door door hem/haar aan MOOi! verschuldigde, is MOOi! gerechtigd om enig goed van opdrachtgever gehouden door- c.q. in het bezit van MOOi!, onder zich te houden ter volledige voldoening van al hetgeen zij uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen.

4.6 MOOi! kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1 MOOi!  zal zich naar beste kunnen inspannen om een optimaal resultaat voor opdrachtgever te bewerkstelligen maar zulks zal nooit inhouden dat MOOi! opdrachtgever garandeert dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Alle mogelijke investeringen en/of uitgaven die opdrachtgever in het kader van het door haar beoogde resultaat dan wel activiteit doet, blijven te allen tijde voor eigen rekening en risico van opdrachtgever. In dat kader zal MOOi! nooit aansprakelijk zijn voor enige indirecte-, bedrijfs–of andere gevolgschade geleden door opdrachtgever dan wel daaraan verbonden bedrijven/derden.

5.2 Door MOOi! is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitbetaald. Op aanvraag zal MOOi! informatie over de betreffende polis aan de opdrachtgever verstrekken.

Indien en voor zover genoemde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid van MOOi! te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW dat opdrachtgever inzake betreffende opdracht reeds aan MOOi! heeft betaald.

5.3 MOOi! is nooit aansprakelijk voor eventuele schade van opdrachtgever voortvloeiend uit het handelen of nalaten van derden, bedrijven en/of dienstverleners waar MOOi! zich van heeft bediend dan wel welke MOOi! opdrachtgever naar mocht hebben doorverwezen. Opdrachtgever is in voorkomend geval gehouden de schade-veroorzakende derde partij hiervoor rechtstreeks aansprakelijk te stellen.

5.4 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet binnen 24 uur na de dag waarop de opdrachtgever redelijkerwijs met eventuele schade bekend was c.q. had kunnen zijn, schriftelijk aan MOOi! kenbaar is gemaakt. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twee jaar na de datum van de laatste declaratie inzake betreffende opdracht waarop de claim betrekking heeft.

5.5 MOOi! zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de overeengekomen diensten en het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, indien deze het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog en staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met een en ander, stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, kraakacties, weersomstandigheden/natuurrampen, verkeersopstoppingen, mechanische storingen in de door MOOi! gebruikte vervoersmiddelen of technische apparatuur (onverminderd de verplichting van MOOi! om deze storingen zoveel mogelijk op te heffen), blokkade, boycot, epidemieën/virussen, verhindering en onderbreking van vervoersmogelijkheden, storingen in het bedrijf van MOOi!, in- en uitboerbeperkingen of- verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale

(overheids-)instanties.en het in het algemeen elke oorzaak, welke redelijkerwijs niet aan MOOi!  kan worden toegerekend.

 

Artikel 6 (Retour-)zending / Transport / Eigendom

 

6.1 Alle leveringen door MOOi! gelden als gedaan onder eigendomsvoorbehoud d.w.z. dat alle geleverde goederen eigendom blijven van MOOi! tot volledige betaling door opdrachtgever van alle facturen heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de door MOOi! aan hem/haar geleverde goederen zolang geen algehele betaling aan MOOi! heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verhuren, uitlenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch op andere wijze uit zijn/haar bedrijf mogen brengen.

6.2 Tenzij de kosten van verpakking door de transporteur bij MOOi! in rekening zijn gebracht, worden kosten voor verpakking niet meegerekend richting opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Retourzendingen kunnen uitsluitend na overleg met MOOi!, afdeling verkoop binnendienst, plaatsvinden.

6.4 Vrachtkosten meubilair/producten: De prijzen zoals vermeld zijn inclusief levering op begane grond, tenzij anders aangegeven in dit artikel. Voor levering en plaatsing van meubilair/producten op verdieping rekenen wij een meerprijs welke wij in onze offerte vermelden. Indien de klant verzuimd heeft vooraf te melden dat levering op verdieping dient plaats te vinden kan hier achteraf een meerprijs voor in rekening worden gebracht, het kan voorkomen dat levering in dit geval niet door kan gaan als er geen passende lift aanwezig is en het meubel/product te zwaar is om naar de verdieping te tillen. Voor levering op de waddeneilanden worden extra leverkosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen op de offerte vermeld worden.

6.5 Opdrachtgever dient, wanneer bij aflevering van een zending een beschadiging wordt geconstateerd ofwel deze zending te weigeren, ofwel meteen de schade te melden bij de vervoerder die de goederen heeft afgeleverd alsmede onverwijld schriftelijk te melden bij MOOi!. Vanaf het moment van levering van de producten op de overeengekomen plaats van bestemming komen de producten voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.6 Mocht het aantal colli niet overeenstemmen met hetgeen op de vrachtbrief is vermeld, dan is het van belang dat opdrachtgever uitsluitend tekent voor het door hem/haar ontvangen aantal colli.

6.7 Eventuele klachten over de geleverde producten dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na de constatering van betreffend gebrek schriftelijk, met heldere omschrijving van het gebrek, ter kennis van MOOi! te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende rechten zullen zijn vervallen.

 

Artikel 7 Auteursrecht/ Intellectueel eigendom

 

7.1 MOOi! behoudt zich het auteursrecht voor op de door MOOi! bij de offerte c.q. uitvoering van de opdracht verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of aanbiedingen. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- te allen tijde eigendom van MOOi!. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot octrooirechten, ontwerprechten, auteursrechten en naburige rechten, databaserechten, merkrechten en chiprechten, alsmede alle rechten op knowhow die voortvloeien uit het werk dat MOOi! in het kader van de opdracht dan wel het daaraan voorafgaande offerte-stadium heeft verricht komen uitsluitend toe aan MOOi!.

7.2 Zonder schriftelijke toestemming van MOOi! mogen de door MOOi! verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet door opdrachtgever (direct dan wel indirect) worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, verveelvuldigd, geproduceerd, op de markt gebracht of verkocht, verhuurt, geleverd of anderszins verhandelt, aangeboden of geregistreerd.

7.3 De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, verbeurt aan MOOi! een boete die onmiddellijk opeisbaar is, zonder dat een waarschuwing of ingebrekestelling vereist is, ter hoogte van € 25.000,- per overtreding en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de inbreuk blijft voortduren, onverminderd alle andere rechten van MOOi!. Als de schade groter is dan het bedrag van de boete, kan MOOi! naar eigen goeddunken ook volledige schadevergoeding eisen. Door betaling van enige boete gaat de eigendom van de stukken c.q. genoemd intellectueel eigendom/auteursrecht, overigens niet over naar opdrachtgever.

 

Artikel 8 Garantie / Reparatie

 

Alle producten worden door MOOi! geleverd onder volledige fabrieksgarantie van twee jaar, daarna repareren wij tegen vergoeding van materiaalkosten, reiskosten en normaal uurtarief. Mocht er een gebrek of defect ontstaan aan het geleverde meubilair/product, binnen of buiten de garantietermijn, zullen wij dit in overleg en zo snel mogelijk trachten te repareren. Genoemde garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of door derden heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden dan wel foutief is aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden door of vanwege opdrachtgever.

 

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

 

9.1 MOOi! mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van een ieder binnen de organisatie van MOOi! in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

9.2 Opdrachtgever zal zowel tijdens als na het eindigen van de overeenkomst c.q. samenwerking geheimhouding in acht nemen aangaande alle vertrouwelijke- dan wel als vertrouwelijk kenbare informatie welke opdrachtgever van- dan wel over MOOi! heeft verkregen. In geval van overtreding van dit geheimhoudingsbeding zal opdrachtgever ten gunste van MOOI! een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- verbeuren onverlet het recht van MOOI! om alsdan de volledig door haar geleden schade op opdrachtgever te verhalen mocht deze meer bedragen dan vermeld boetebedrag.

 

 

Artikel 10 Toepasselijk Recht / Rechtskeuze

 

De overeenkomsten tussen MOOi! en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen, zowel van feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen MOOi! en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door MOOi! met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten c.q. afspraken die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

 

© 2015 - 2024 kinderdagverblijfinrichting | sitemap | rss